Jaguar Szrek
 

Vergroening autofiscaliteit

Teken uw bestelbon voor 1 Januari 2023

 

 

Wij willen u hierbij op de hoogte stellen dat voor operationele leasing & financiële renting de bestelbon van de wagen alleen niet voldoet om van het huidige fiscaal regime inzake brandstofkosten te blijven genieten.

Ook de contracten afgesloten met de leasemaatschappij moeten ondertekend zijn voor 31/12/2022.

Dat wil zeggen dat klanten die reeds een PHEV-bestelbon hebben getekend, maar nog geen beslissing hebben genomen inzake financiering of leasing ook voor het einde van 2022 hun contracten met de leasemaatschappij moeten ondertekenen om de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten volgens de huidige regels te garanderen wanneer zij kiezen voor operationele leasing of financiële renting.

 

Voor een financiële leasing volstaat enkel een verkoopovereenkomst vóór 01/01/2023. Financiële leasing staat gelijk aan een koop of financiering.

De aftrekbaarheid van de voertuigen die in de periode vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 worden aangekocht, gehuurd of geleased zal stelselmatig worden afgebouwd.

 


 

Wat verandert er vanaf 1/1/2023? 

Voor PHEV besteld vanaf 1/1/2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid voor de verbruikskosten van de fossiele brandstof (benzine of diesel) beperkt tot 50%. Voor PHEV besteld vóór 1/1/2023 blijven de huidige fiscale en sociale regels geldig.

Wat verandert er vanaf 1/7/2023? 

Voor niet-zero emissie voertuigen (incl. PHEV) die besteld worden vanaf 1/7/2023 zal:

- De maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x2,25 in de periode van 1/7/2023 t.e.m. 31/12/2024;

- De maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x2,75 in de periode van 1/1/2025 t.e.m. 31/12/2025;

 - De maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x4 in de periode van 1/1/2026 t.e.m. 31/12/2026;

 - Vanaf 1/1/2027 de maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x5,5.

 De vermelde verhogingsfactoren gelden op de oorspronkelijke (geïndexeerde) CO2- bijdrage die verschuldigd was (dus geen verhoging op de verhoging van het voorgaande jaar). 

Tevens zullen, voor niet-zero emissie voertuigen (incl. PHEV) besteld tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 de volgende regels gelden voor wat de fiscale aftrekbaarheid betreft:

 - vanaf inkomstenjaar 2025 zal de minimale aftrek die op 50% lag voor voertuigen met een CO2-uitstoot lager dan 200 g/km en op 40% voor voertuigen vanaf 200 g/km vervallen.

 Concreet betekent dit bv. dat voor dieselvoertuigen die meer dan 140 g/km CO2 uitstoten en die in die periode besteld worden, de aftrek vanaf aanslagjaar 2026 (= inkomsten 2025) onder de 50% zakt na toepassing van de formule inzake kostenaftrek (120% - 0,5% x […]g/km). Volgens diezelfde formule zullen dieselvoertuigen met een uitstoot vanaf 240 g/km die in betreffende periode besteld worden, geen recht meer hebben op fiscale aftrek (0%) vanaf inkomstenjaar 2025. 

- vanaf inkomstenjaar 2025 zal voor voertuigen die in de betreffende periode besteld werden, een aftrekplafond gelden als volgt: 

o In inkomstenjaar 2025 een plafond van 75% 

o In inkomstenjaar 2026 een plafond van 50% 

o In inkomstenjaar 2027 een plafond van 25%

 o Vanaf inkomstenjaar 2028 is er geen recht op aftrek meer

 

Wat verandert er vanaf 1/1/2026? 

Voor niet-zero emissie voertuigen besteld vanaf 1/1/2026 zal er geen recht op aftrek meer zijn. Voor zero-emissie voertuigen besteld vanaf 1/1/2027 en de jaren erna wordt geleidelijk een aftrekbeperking ingevoerd

Zero-emissie voertuigen die in een van de vermelde jaren besteld werden, behouden het overeenstemmende aftrekpercentage die gold in het jaar van bestelling voor de rest van de looptijd en zolang het voertuig in gebruik is bij dezelfde belastingplichtige (i.c. leasenemer, huurder of koper). 

Verduidelijkingen door de administratie

1) Hoe correct aantonen dat een voertuig besteld werd vóór een van de hiervoor vermelde startdata van nieuwe fiscale en sociale regels?

 “Besteld” wil zeggen:

 - Bestelbon opgemaakt en ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest vóór een leasingformule; - Leasingovereenkomst ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze beslist om een leasingformule aan te gaan. 

Dit betekent concreet dat een bestelling die initieel rechtstreeks werd aangegaan tussen de verkoper en autokoper en die na de vermelde datum omgezet wordt naar een leasingbestelling, NIET meer valt onder de oude fiscale regels. Wij raden leasingmaatschappijen in deze context ook aan hun bestellingen onmiddellijk na ondertekening van de lease-overeenkomst te plaatsen bij de verdeler of constructeur en niet te wachten tot na een van de vermelde startdata van nieuwe fiscale regels. 

Concreet bevelen wij aan, ten einde alle discussie met de administraties te vermijden:

 - Wie een PHEV wenst te bestellen en niet wil vallen onder de 50% aftrekbeperking voor het fossiele brandstofverbruik, dient de bestelbon met zijn/haar verdeler of de leasingovereenkomst te ondertekenen vóór 1/1/2023. De leasemaatschappij raden we aan de onderliggende bestelling bij de verdeler of constructeur eveneens te plaatsen vóór 1/1/2023. 

- Wie nog een voertuig met fossiele brandstof aangedreven motor wenst te bestellen (inclusief PHEV) en nog wil genieten van het huidige fiscale regels, dient de bestelbon met zijn/haar verdeler of de leasingovereenkomst te ondertekenen vóór 1/7/2023. 

De leasemaatschappij raden we aan de onderliggende bestelling bij de verdeler of constructeur eveneens te plaatsen vóór 1/7/2023. 

2) Voor korte-termijn huurvoertuigen heeft de FOD Financiën aangegeven dat de datum van ondertekening van de huurovereenkomst geldt als besteldatum. Men meldt dat zij voor de FOD Sociale Zaken geen uitspraken kunnen doen, maar de ervaring leert dat de regels hier doorgaans conform door beide administraties worden toegepast.

- Concreet zou dit betekenen dat, indien de FOD Sociale Zaken zich aansluit bij het standpunt van de FOD Financiën, ongeacht de inschrijvingsdatum van het voertuig, een huurovereenkomst die vanaf 1/7/2023 werd ondertekend, onder de nieuwe spelregels valt en dus onderworpen is aan een verhoogde (x2,25) CO2- solidariteitsbijdrage die geldt voor niet-zero emissie voertuigen.

 Aangezien de fiscale aftrekbeperkingen en het verval van de minimumaftrek slechts ingaan vanaf inkomstenjaar 2025, is er in 2023 en 2024 op vlak van verworpen uitgaven geen impact ten opzichte van de huidige situatie voor korte-termijn wagens.

3) Is er een ultieme leveringsdatum voor de voertuigen die besteld werden vóór 1/7/2023 opdat ze nog kunnen genieten van de oude fiscale en sociale regeling?

Antwoord van de FOD Financiën: “Er zijn geen wettelijke bepalingen die voorzien in een bepaalde termijn voor de periode tussen de datum van de bestelbon en de uiteindelijke levering van het voertuig. Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er een constructie is opgezet waarbij er een bestelbon of ‘leasecontract’ wordt gesloten vóór 1/7/2023 met een levering op een veel latere datum enkel met het oogmerk om te kunnen genieten van de oude fiscale regels, dan kan er sprake zijn van simulatie en kan dit aanleiding geven tot een discussie met de fiscus. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden.”(nvdr: ook hier kan de FOD financiën geen uitspraken doen voor de FOD Sociale Zaken)

4) Quid tweedehandsvoertuigen? Geldt de datum van eerste inschrijving als bepalende datum voor de fiscaliteit of vervalt de oude fiscale regeling eens een voertuig wordt verkocht en/of opnieuw wordt ingeschreven? 

Antwoord van de FOD Financiën: “De van toepassing zijnde aftrekbeperking wordt bepaald op het moment dat de belastingplichtige het voertuig heeft aangekocht, geleased of gehuurd. Een belastingplichtige die in de loop van 2024 een tweedehandsvoertuig koopt, dat oorspronkelijk vóór de datum van 01.07.2023 werd aangekocht, is onderworpen aan de aftrekbeperking zoals van toepassing in 2024, op het moment van zijn aankoop van het tweedehandsvoertuig. Wanneer een leasingovereenkomst voorziet in het lichten van een aankoopoptie bij het verstrijken van de overeenkomst, dan blijven de bepalingen voor de aftrekbaarheid van voertuigen van toepassing zoals ze van toepassing zijn op het moment van het afsluiten van de leasingovereenkomst als de optie ook effectief wordt gelicht.” Dit laatste houdt in dat een belastingplichtige die een huur/leasecontract met koopoptie voor het voertuig ondertekent vóór een van de vermelde startdata van nieuwe regels, en deze koopoptie licht bij afloop van het huur/leasecontract, de fiscale en sociale regels behoudt die van toepassing waren op de datum van het huur/leasecontract.

Bijkomende vragen?

Ons Sales-departement verduidelijkt graag voor u de fiscale optimalisatie. Kom langs en  bekijk ons groot aanbod stockvoertuigen of stel uw voertuig op uw maat samen.

Bekijk stockaanbod

Boek hier uw proefrit

Vraag een offerte aan

Maak hier uw afspraak